Olet, mitä ajattelet

– Buddha

Kokonaisvaltainen hyvinvointivalmennus

Olemme sitä mitä syömme mutta pitkälle myös sitä, mitä ajattelemme. Siksi tiedostamalla ajatus- ja uskomusmaailmaamme voidaan vaikuttaa myös fyysiseen terveyteen ja hyvinvointiin. Hyvinvointivalmennus ei ole terapiaa eikä valmentaja ole konsultti, joka antaa elämänohjeita.

Valmennus korostaa yksilöllisyyttä ja oman ajattelun merkitystä henkilökohtaisessa kasvu- ja muutosprosessissa. Ongelmien sijaan valmennus keskittyy tavoitteisiin ja yksilöllisiin ratkaisuihin. Valmentajan keskeisiä tavoitteita on tukea, antaa positiivista palautetta,  haastaa valmennettavan ajattelua, auttaa häntä saamaan uusia oivalluksia ja löytämään tuoreita näkökulmia.

Olen suorittanut Results Certified coach – valmentajatutkinnon NeuroLeadership Instituutussa. Valmennuksissani hyödynnän Brain-based Coaching –menetelmää, joka pohjautuu aivotutkimukseen ja ymmärrykseen mielen toiminnasta.

Monilla meistä voi olla riittävästi tietämystä siitä, mitä muutoksia pitäisi  tehdä, mutta niiden jalkauttaminen arkeen on usein haasteellista. Hyödyntämällä ymmärrystä aivojen toimintamekanismeista saadaan parempia ja pysyviä tuloksia elämäntapamuutokseen.

Brain-based Coaching

Brain-based Coaching- lähestymistapa nojaa teoreettiseen viitekehykseen, jossa neurotieteiden lisäksi sovelletaan positiivista psykologiaa, aikuiskasvatustieteitä, systeemiajattelua ja muutosteorioita.

Teorian lisäksi valmennusmenetelmä hyödyntää vankkaa kokemusta ja pitkään hiottuja käytännön työkaluja, jotka tekevät valmennusprosessista systemaattisen, strukturoidun ja tehokkaan.

Keskeisintä Brain-based valmennusmenetelmässä on sen aivomyötäisyys, yksilön potentiaalin voimistaminen ja ratkaisukeskeisyys. Valmennusmenetelmä on alunperin kehitetty businesmaailmaa ja johtamista silmälläpitäen, mutta se on oiva alusta myös muiden elämänalueiden, kuten fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin, ihmissuhde-  ja   vuorovaikutustaitojen kehittämiselle.

Valmennusprosessi

Valmennus on yksilöllinen prosessi, joka koostuu vähintään kolmesta  tapaamisesta. Valmennuksen sisältö  on aina yksilöllistä ja pohjautuu asiakkaan tarpeeseen.

Valmennusprosessi alkaa lähtötilanteen kartoituksella  ja inspiroivan tavoitteen tai tavoitteiden määrittelyllä. Laadukkaan valmennuksen  lähtökohta on valmennettavan arvomaailman kirkastaminen ja oman aidon motivaation löytäminen.

Sen jälkeen asiakas saa ohjausta ja tukea  tiekartan laatimiseen halutun määränpään saavuttamiseksi. Valmennusprosessin jatkuessa asiakas saa tarvitsemaansa tukea ja sparrausta liittyen konkreettisiin toimenpiteisiin ja muutosten toteutukseen. Valmennusprosessi jatkuu siihen asti kun ennalta määritelty konkreettinen tavoite on saavutettu.

Valmennettavan oma ajattelu on avain vahvan motivaation syntyyn ja tavoitteiden saavuttamiseen. Siksi valmentajan tärkeimpänä tehtävänä on rohkaista valmennettavaa ajattelemaan itsenäisesti, tiedostamaan ja tarvittaessa muuttamaan tavanomaista ajatteluaan. Valmentajan tehtävä on auttaa avaamaan mentaaliset lukot, uskomukset ja rajoitukset, joita valmennettava on huomaamattaan luonut itselleen vuosien varrella.

Ensimmäinen uudistumisen askel on pysähtyä tarkastelemaan nykyisten toimintatapojen perustana olevia olettamuksia: mistä syntyy motivaatio ja sitoutuminen, mikä saa meidät onnistumaan yksilöinä ja yhdessä?

Neurotutkimuksista tiedämme  myös, että aivomme ovat evoluution saatossa kehittyneet niin, että ne rekisteröivät vaarat, epäonnistumiset ja negatiiviset seikat paljon herkemmin kuin onnistumiset. Tämä on ollut tärkeätä elonjäämisen kanalta. Siksi valmentajan tärkeä tehtävä on auttaa valmennettavaa näkemään ja arvostamaan myös omat vahvuudet ja onnistumiset.  

Olipa kyseessä yksilö tai yhteisö, kun alamme katsoa tilanteita uudesta näkökulmasta, löytyy visaisiinkin ikuisuusongelmiin tuoreita ja usein hämmästyttävän yksinkertaisia ratkaisuja.

Kaiken kaikkiaan ihminen ja hänen elämänsä on kokonaisuus. Siksi valmennuksessakin elämän osa-alueet liittyvät toisiinsa, eikä esim. työelämää ja sen haasteita voi erottaa muista elämänalueista eikä  yksilön hyvinvointia voi eristää suhteista muihin ihmisiin ja ympäristöön.

You are not a drop in the ocean. You are the entire ocean in a drop.
– Rumi